Cinque Terre

Meet our Core Group

SHRI SHAILESHBHAI SHAH
SHRI SHAILESHBHAI SHAH
Chairman
SMT. JYOTSNABEN SHAH
SMT. JYOTSNABEN SHAH
Vice – Chairperson
SHRI HARSH S SHAH
SHRI HARSH S SHAH
Managing Trustee
SMT. SHREYA H SHAH
SMT. SHREYA H SHAH
Jt.Managing Trustee
DR. JIGAR PATEL
DR. JIGAR PATEL
Managing Director
SHRI KAUSHAL KOTHARI
SHRI KAUSHAL KOTHARI
Director - Legal